Leveringsvoorwaarden drukkerij negen 11 te krimpen aan den ijssel

Drukkerij negen 11 wordt in de voorwaarden omschreven als negen11.

1)Alle overeenkomsten welke tussen negen11 en de opdrachtgever worden afgesloten, zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Een overeenkomst met negen 11 geldt als gesloten en wordt pas volledig bewezen door een schriftelijke en door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.

2)Indien deze overeenkomst is gesloten tussen negen11 en twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, zijn deze steeds hoofdelijk jegens negen11 verbonden.

3)Indien opdrachtgever eigen inkoopvoorwaarden hanteert, dan zijn deze, voor wat betreft de overeenkomsten met negen11 niet van toepassing.

4)Aanbiedingen van negen11 incl. bijlagen zijn steeds vrijblijvend en binden negen11 niet. Een aanbieding of dergelijke van negen11 wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is geaccepteerd.

5)De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst  te annuleren indien negen11 nog niet met het  daadwerkelijke drukken van de opdracht is begonnen. De opdrachtgever is dan wel gehouden aan een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 45% van de verkoopprijs van de opdracht. Dit ter vergoeding van ontstane schade voor negen11 waaronder wordt begrepen gederfde winst en de kosten die negen11 reeds ter voorbereiding heeft gemaakt. Annulering van overeenkomsten tot het vervaardigen van periodieken is tussentijds niet mogelijk.

6)Een overeenkomst tot de vervaardiging van periodieke uitgaven geldt, indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vastgelegd, voor onbepaalde tijd en kan slechts door aangetekende schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van een half jaar geschieden. Onder periodieke uitgaven wordt verstaan een uitgave die meer dan twee keer per jaar in regelmaat verschijnt.

7)Iedere factuur zal door opdrachtgever binnen veertien dagen zijn betaald. Voor elke niet tijdige betaling, zal de opdrachtgever aan negen11, over het nog niet betaalde bedrag de geldende wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien na 90 dagen nog geen volledige betaling door negen11 van de opdrachtgever is ontvangen dan is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente ook gehouden tot volledige vergoeding van zowel gerechtelijke alsook buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden ten minste gesteld op 20% van de hoofdsom met rente en met een minimum van €  200.00.

8)Genoemde prijzen zijn altijd exclusief de BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen; gebaseerd op het huidige tarief  cq. systeem van omzetbelasting;  lonen en loontabellen; tarieven bedrijf- verzekeringen ed. tevens op huidige prijzen van alle materialen en middelen en uurprijs tarief  van de machines.

9) Negen11 is gerechtigd na ontvangst van een opdracht, een aanbetaling van 50% te verlangen. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden negen11 niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

10)Negen11 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer na sluiting van de overeenkomst zich prijsstijgingen voordoen in de kosten van materialen, middelen, halffabrikaten en/of andere diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn zoals stijging transportkosten; lonen en loontabellen; tarieven bedrijfsverzekeringen waaronder ook werkgeverslasten sociale verzekeringen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen waaronder de milieuheffingen.

11)Negen11 is ook gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijke overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde werktekeningen, modellen en/of zet-druk-en andere proeven.

12)Negen11 zal binnen de grenzen van het redelijke wijzigingen accepteren en eraan medewerken.

13)Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering bij negen11 ter plaatse; Negen11 is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten te leveren en/of op te slaan. De opdrachtgever is gehouden de door negen11 vervaardigde zaken direct na ‘gereed melding’ af te nemen cq in ontvangst te nemen. Negen11 zal direct na de ‘gereed melding’  tot facturering van de vervaardigde zaken overgaan. Indien toch opslag bij negen11 moet plaatsvinden dan geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien vervoer van de vervaardigde zaken is overeengekomen, geschiedt dit vervoer altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever. Onder vervoer wordt ook verstaan de transmissie van data dmv telefoonnet of elke daarmee vergelijkbare verzending. Het aannemen van vervaardigde zaken door opdrachtgever geldt als bewijs dat deze in goede staat verkeerden en conform de opdracht zijn uitgeleverd.

14)De vervaardigde zaken gelden in ieder geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever de door negen11 vervaardigde zaken of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen en/of heeft verwerkt of bewerkt of aan derden heeft afgeleverd. 

15)De opdrachtgever is gehouden de door negen11 aangeleverde zet- druk- of andere proeven zorgvuldig op gebreken en fouten te controleren indien nodig te corrigeren cq met goedkeuring terug te sturen. Daarbij komt dus naar voren dat negen11 niet aansprakelijk kan worden gehouden voor afwijkingen, fouten of gebreken die bij controle van de proeven door de opdrachtgever onopgemerkt zijn gebleven. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever zijn voor negen11 het bewijs dat met de opdracht daadwerkelijk kan worden gestart.

16)Alle proeven hoe ook genaamd, welke op verzoek van de opdrachtgever opnieuw moeten worden gemaakt worden separaat van de overeengekomen prijs apart in rekening gebracht.

17)Meer of minder leveringen ten opzichte van het bestelde aantal zijn toegestaan mits zij vallen binnen de 10%.

18)Afwijkingen die, bezien alle omstandigheden, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk, worden steeds geacht als afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

19)Bij de bepaling van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt, de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen van de vereniging van papiergroothandelaren vastgelegd in die algemene verkoopvoorwaarden.

20)Aansprakelijkheid van negen11 uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een bedrag die in verhouding staat in redelijkheid en billijkheid tot de overeengekomen prijs maar stijgt dit bedrag nooit te boven.

21)De opdrachtgever garandeert negen11 dat door nakoming van de overeenkomst  geen inbreuk wordt of zal worden gemaakt op rechten die derden kunnen doen laten gelden krachtens de  auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van industrieel eigendom of het recht inzake de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart negen11 zowel in alsook buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens die wetten of regelgevingen ter gelde kunnen maken. Het gaat met name om  zaken zoals kopij; zetsel; foto’s; litho’s; films; modellen; computerschijven en/of andere informatiedragers of tekeningen die door opdrachtgever aan negen11 zijn verstrekt om het opgedragen werk ten uitvoer te kunnen brengen.

22)Negen11 blijft steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door negen11 vervaardigde werken. Negen11 is dus niet gehouden deze zaken aan de opdrachtgever te verstrekken en is niet gehouden deze bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren of in te staan voor de geschiktheid tot hernieuw gebruik.

23)Indien de opdrachtgever met negen11 is overeengekomen dat de materialen of producten ter bedrukking of ter bewerking  door de opdrachtgever zal worden aangeleverd dan dient dat tijdig te gebeuren. De opdrachtgever is gehouden naast de benodigde aantallen materialen en/of producten ook een redelijke hoeveelheid materiaal voor proeven en inschiet ed. aan te leveren. De opdrachtgever staat er voor in dat negen11 een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. Negen11 is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen materialen ed. voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op geschiktheid te onderzoeken. Negen11 kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor schade dat zijn oorzaak vindt in onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden.

24)Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door negen11 kunnen niet aan negen11 worden toegerekend, indien deze niet te wijten zijn aan zijn schuld;  zij geven de opdrachtgever geen rechten tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

25)Tekortkomingen van negen11 in de nakoming van de overeenkomsten die worden veroorzaakt door overstromingen; onlusten; stremmingen in het vervoer; acties van vakbonden; stakingen; machinebreuk en andere ongevallen; stopzetting van de levering door nutsbedrijven; stagnatie in de levering van gas; elektra en water; brand; het niet geleverd krijgen van noodzakelijke materialen door derden; maatregelen van overheidswege, ziekte of ongeval binnen het bedrijf worden aangemerkt als niet aan negen11 toe te rekenen schuld en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

26)In geen geval zal de opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst met negen11 met de daaruit voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van negen11.

27)Indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien het 1 of meer natuurlijke personen betreft, onder curatelen wordt/worden gesteld, heeft negen11 het recht de overeenkomst zonder de rechtelijke tussenkomst en met uitsluiting van artikel 1302 lid 2 t/m 4 B.W., met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen, zonder zelf tot schadevergoeding te zijn gehouden, maar met behoud van het recht ter zake schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever.